sunkissed and slightly burnt, doin’ it for the thrill. oh, it was picture perfect, usually can’t find that…

HitModa.cz

     Nechcem sa sťažovať ani nič podobné, ale už keď kolujú diskuje na tému Instagram, chcem sa vyjadriť aj ja a zdieľa s vami svoje pocity… Nemám v pláne vyjadrovať svoju ľútosť nad algoritmom, alebo nad tým, že je z toho ťažká biznis platforma a v podstate viac formálny LinkedIn ako inšpiratívny Pinterest a sociálna sieť ako Facebook s pridaným kopírovaním stories zo Snapchatu… Aj keď je pravda, že moje pocity z neho vychádzajú práve na základe týchto poznatkov.
ENGLISH : I really don’t want to complain or anything like that, but when it comes to all these discussions about Instagram, I would like to share my point of view with all of you… I am not going to speak about the sorrow about an algorithm, or about that Instagram became the business platform much more like LinkedIn as it should be like Pinterest and more like social media site like Facebook with copying stories from Snapchat… Although it is true, that all my feeling come right from these findings…

     Pri čítaní veľmi úprimného článku u Katky z blogu Dream & Live, som si začala pomaly uvedomovať, čo všetko mi Instagram vlastne vzal. Nebojte sa, dostanem sa aj k jeho prínosu, ale v konečnom dôsledku sú jeho nevýhody celkom dosť alarmujúce… V dobe, keď Instagram berie možnosť ukázať svetu vašu existujete, že ste veľmi šikovní a chcete to zdieľať s tými, ktorým sa to naozaj páči… Instagram nás ukráca hlavne o tento fakt, obzvlášť zdielať veci s vlastnými sledovateľmi a ponúka nám miesto toho možnosť ukázať sa skrz reklamu cudzím ľuďom, ktorí o nás možno ani nemjaú záujem, a na ktorú aj tak ani nemáme financie… Tým prichádza nutkanie robiť niečo… Viac viac alebo úplne iné. Niečo preto, aby ten úspech prišiel, aby tie fotky mali adekvátny počet lájkov k tomu, ako ste sa nad tou fotkou nadreli, obzvlásť ak fotíte tie extra-trendy flatlay fotky ako ja, ktorých nafotenie trvá občas aj pár hodín…
ENGLISH : When I was reading an honest article at Katka’s blog called Dream & Live, I’ve started to realize all those things which Instagram took me. Don’t worry, I will also get to the positive side of it, but in the overall thinking, all the lacks cause the worries of badness… In times when Instagram take all the opportunities to show the world your existence, that you are really talented and you want to share all the good things with all the people who would really like your world… Instagram stints all of us from this fact, especially to share things with our own followers and instead of it, it offers us to show ourselves by advertisement to people they may not be interested in what we do, and which we can’t afford anyway… And there comes the urge of doing something… More or something totally different. Something to make ourselves successful, to have an adequate number of likes to the work we expended during the creating the content, especially when you take those trendy flatlay pictures like me, with which I sometimes spend a few hours during creating them…

     Ja som nadobudla pocit, že strácam kreativitu a myslím, že nie som jediná, obzvlášť, keď začali vychádzať na povrch húfy takmer identických fotiek, ktoré majú veľa lajkov, ale žiadnu pridanú hodnotu, pretože ich je na Instagrame milión… Chcem tým povedať, že sama som sa pristihla pri tom, že môjmu dvornému fotografovi, pánovi Gráfovi, ukazujem uložené fotky s tým, že chcem, aby sme spolu vyfotili niečo podobné… Čo je celkom pochopiteľné a zároveň aj smutné. Samozrejme, ako študent umenia vám môžem povedať, že pri každej tvorbe, povedzme odevnej kolekcie, sa vždy najprv robí prieskum trhu, určí sa téma, ktorou sa človek chce inšpirovať, robia sa moodboardy a hľadájú sa umelci, ktorí sa niečim podobným už inšpirovali. Týmto všetkým sa nasáva kreativita a následne sa tvorí tak, aby človek spravil všetko podľa vlastných nápadov a kreatívnych myšlienok.
ENGLISH : I got the feeling that I am losing my creativity and I think that I am not the only one here, especially when all those almost identical pictures have started to be noticed, they have a lot of likes, but any additional value because there are millions of same photos like these… I would like to say by this way that I caught myself with wanting exactly the same pictures from my favorite personal photographer – Mr. Gráf, I was showing him the pictures I saved and wanted something similar… Which is understandable and sad at the same time. Of coure, I can say as the student of art, during every creative process, let’s say when you make the clothing collection, you always let yourself get inspired by making the market research, you choose the topic you would like to use for inspiration, you make moodboards and you are trying to find other artists who got inspired by something similar. This is the process of getting the creativity with brainstorming and then you start to work on the ideas and creative thoughts you have in your mind.

     Tento proces samozrejme funguje aj pri blogovaní a teraz aj pri tvorení obsahu na Instagram… Každopádne, ja mám ďalší pocit, že sa to všetko zvrhlo na kopírovanie a človek tak stráca vlastnú predstavosť a chuť tvoriť niečo vlastné a boli by sme na to pyšní… Tak sa nájdeme pri tvorení obsahu, ktorý tvorí milión iných ľudí len s tým cieľom, že chce veľa srdiečok a ľudí, ktorý ho budú sledovať… Ale má to zmyel? Má zmysel predstieranie bytia “influencerom”, čiže inšpirovať ľudí jedinečnosťou, keď je len jedna ovca z davu totálnej neoriginality? Uvedomila som si, že nekonvekčnosť je podceňovaná a moja chuť vytvárať autentické články, potlačovaná… Kým nebol Instagram, písala som jedna radosť a veľmi ma to bavilo! Tvorila som podľa vlastného uváženia a milovala som fotiť tak, ako som sama chcela. Pinterest vtedy už existoval, spolu s ním aj veľa skvelým a inšpiratívych blogov a na Googli človek našiel všetko, čo si vyhľadal. Nechal sa tým išpirovať, nie slepo zatiahnúť do masovo-preplneného systému občasného zúfalstva a ťažkej práce bez “akéhokoľvek plnohodnotného uznania”…
ENGLISH : This process is also functional when you create articles on the blog and now with the creating the content in your Instagram feed… Well, I have another feeling, that it all overturned to the copying and we all losing our own imagination and taste to create something we would be really proud of… And then we find ourselves with creating content, which is made by a large number of other people all around the world with the aim of getting many likes and people, who would follow you for that… But does it makes sense? Is it meaningful to pretend to be an “influencer” – inspire people with originality, when you are just another sheep in the crowd of total unoriginality? I realized that unconventionality is underrated and my will of creating authentic articles is repressed… In the times when Instagram wasn’t on the scene, I have written so many articles with passion and I really loved to do that! I created everything by my own deliberation and I’ve loved to take pictures like I wanted to them to look like. Pinterest has already existed, so many amazing and inspiring blogs have been on the scene too, and you could also search for everything you wanted on Google. You got inspired, but you weren’t blindly apart of massively-full up system of occasional despair of hard work with “any equitable acknowledgment”…

     Preto sa chcem zamerať opäť na blog, skúsiť sa oprostiť od nátlaku nútenia tvoriť masovo a ako napísala Katka vo svojom článku – robiť to, čo robíme, opäť zas s láskou a tak, ako sami uznáme za vhodné! Každopádne, sľúbila som vám, že vám poviem aj dobré stránky Instagramu, ale skôr samotného blogu, a to sú hlavne skvelí ľudia, s ktorými som sa spriatelila a mám možnosť sa nimi nechať inšpirovať ako v práci, tak aj v osobnom živote! Jednym z nich je aj kreatívna a vždy usmievavá Zuzu z blogu By Zuzu, s ktorou sme si toto fotenie s fotografkou Butterfly Creative by Susy nesmierne užili! Som veľmi vďačná za momenty, ktoré mi tento môj malý svet priniesol a ešte veľa prinesie!
ENGLISH : That’s why I would like to focus on my blog again, I would like to try to get rid of the pressure to create massively and as Katka wrote in her article – do what we do with love again and the way we want to do it! Well, I’ve promised you that I will also tell you the positive side of Instagram, but maybe of the whole blogging sphere – all those amazing people I’ve already met and I can be friends with, be inspired by them as in the work sphere or is my personal life! One of these people is talented and always smiling Zuzu from By Zuzu blog and as you can see, we really enjoyed this wonderful photo shooting with great photographer Butterfly Creative by Susy! I am really thankful for all of those moments, which this little world brought be and I hope it will bring me much more!

     Ak ste sa dostali až na koniec tohto dlhého článku, tak vám prajem veľa kreatívnych chvíľ a síl tvoriť všetko s láskou a tak, ako si sami vysnívame! Opäť si k tomuto všetkému pustite krásnu pieseň, bežte omrknúť aj článok od Zuzu na jej blogu a užite si zvyšok dňa!
ENGLISH : If you got yourself right to the end of this long article, I wish you a lot of creative moments and strength to creative everything with love and the way you dream it! I have here for you with all of this another beautiful song, go and go and read the article from Zuzu on her blog and enjoy the rest of the day!

KEJMY : HAT – SECONDHAND / T-SHIRT – SECONDHAND / JUMPSUIT – F&F CLOTHING / BELT – SECONDHAND / BAG – LIFETEX / SOCKS – H&M / SNEAKERS – CONVERSE // ZUZU : IN HER ARTICLE
ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská – @lady_kejmy / ZuZu Sabo@zuzu.sabo

Originál článku najdete zde.